O Projekcie 2018/ About the Project 2018

Electronic News

Electronic News to interdyscyplinarny i interkulturowy projekt z zakresu edukacji nowych mediów, realizowany we współpracy z DEKRA Hochschule für Medien w Berlinie, Akademią Sztuki w Szczecinie i Uniwersytetem Szczecińskim. Efektem współpracy studentów i wykładowców są codzienne relacje ze Szczecin European Film Festival ‘17, wywiady, minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu, administrowanego przez profesjonalistów. Uczestnicząca w tym projekcie młodzież bierze udział w dyskusjach dotyczących miejsca nowych mediów we współczesnym świecie, poznaje sposoby pracy dziennikarskiej w redakcji online, oraz współorganizuje rozmowy z filmowcami. Tym samym europejski festiwal filmowy staje się „praktycznym laboratorium kulturowym”. Międzynarodowa formuła projektu, obejmująca uczestników z Polski i Niemiec, w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów stanowi idealne podłoże dla kształtowania dialogu międzykulturowego.

Partnerem programu Electronic News jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Sztuki w Szczecinie, Centrum Przemysłów Kreatywnych.

EN. Electronic News is an interdisciplinary and intercultural project in the field of new media education, carried out in cooperation with DEKRA Hochschule für Medien in Berlin, the Academy of Art in Szczecin, and the University of Szczecin. Students and lecturers write about the events taking place as part of Szczecin European Film Festival ’17 and document them in Internet media throughout the festival. The project includes every stage of creating “electronic news”: research, editing, production, post-production, and broadcasting. It results in daily coverage, interviews, mini-reportages, and reviews published in the form of a live blog administered by professionals. The participants of the project co-create festival events in a way that is practical and develops the ability to collaborate in an international group. They take part in discussions concerning the place of new media in the contemporary world, learn how to be a journalist in an online editorial board, and co-organise talks with filmmakers and specialists. The European film festival therefore becomes a “practical laboratory for culture.” The international formula of the projects, including youth from Poland and Germany, together with the broad variety of topics (the lastest films touching upon issues that are important today) become the perfect ground for shaping intercultural dialogue.

The partners of Electronic News are the University of Szczecin and the Academy of Art in Szczecin, Center for Creative Industries.

 

 

Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Universität der Künste w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie na Wydziale Montażu i Postprodukcji oraz Historii Filmu. Jest także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.

EN. Klaus Dörries was born in Düsseldorf, studies at the Berlin University of the Arts (Universität der Künste). He works as an independent publisher and director, and also as associate professor at DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences in Berlin (faculties of film editing and post-production, and history of film). He also writes for the cultural section of Rias-TV.

 

 

DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences to berliński uniwersytet oferujący trzy ścieżki edukacyjne: telewizja i film, emisja i dziennikarstwo internetowe oraz zarządzanie mediami. Wszyscy studenci kończąc szkołę, uzyskują dyplom licencjacki. Od niedawna uniwersytet oferuję również studia magisterskie na kierunkach telewizja i kultura filmowa oraz zarządzanie mediami i komunikacją. Kadra profesorska jest głęboko związana z przemysłem medialnym, studenci mogą więc korzystać z jej osobistych sieci kontaktów, doświadczenia i znajomości tej branży. DEKRA Hochschule für Medien wymaga od swoich studentów i kadry wysokiej etyki pracy, zaangażowania i dodatkowych aktywności, co umożliwia rozwój swojego potencjału, talentu i osobowości. Partnerami szkoły są instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, wytwórnie filmowe, a także stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa.

EN. DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences is a Berlin university offering three educational paths: television and film, Internet broadcasting and journalism, and media management. The school’s graduates receive a Bachelor’s degree. Recently the university has opened Masters programs in television and film culture, as well as media and communication management. The staff is deeply connected with the media industry, and the students can make use of their personal contact networks, experience, and the knowledge of the industry itself. DEKRA Hochschule für Medien expects a high-quality work ethic, engagement, and extra-curricular activities from students and faculty to facilitate the development of individual potential, talents, and personalities. The school’s partner’s are institutes of science, non-government organisations, film studios, as well as TV and radio stations, and publishing houses.

 

Centrum Przemysłów Kreatywnych to miejsce spotkań sztuki i biznesu. CPK to połączenie 16 profesjonalnych laboratoriów oraz wiedzy i kreatywności naukowców i projektantów Akademii Sztuki w Szczecinie. Celem Centrum jest wspieranie firm oraz instytucji poprzez współtworzenie innowacyjnych rozwiązań, wynajem laboratoriów oraz wspomaganie procesu edukacji młodych projektantów podejmujących naukę na Akademii Sztuki.

 

Reklamy