O Projekcie 2015

Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien

„Electronic News” to interdyscyplinarny cykl działań z zakresu nowych mediów, realizowany przez Dekra Hochschule Berlin i Uniwersytet Szczeciński. Studenci i wykładowcy obu uczelni, we współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, opisywać będą na bieżąco Szczecin European Film Festival ’15.
Projekt obejmuje wszystkie etapy tworzenia „electronic news”: research, redakcję, produkcję, postprodukcję, emisję. Efekty to codzienne relacje, wywiady, minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu, administrowanego przez dziennikarzy.
Międzynarodowa formuła projektu (uczestnicy z Polski i Niemiec) w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów (najnowsze filmy poruszające ważne aktualne tematy) stanowią idealne podłoże dla kształtowania dialogu międzykulturowego.

ENG. “Electronic News” is an interdisciplinary set of new media activities, carried out by Dekra Hochschule Berlin and the University of Szczecin. Students and lecturers from both universities, together with the Szczecin Academy of Art, will be creating a live account of the events of Szczecin European Film Festival ’15.
The project includes all stages of “electronic news” creation: research, editing, production, post-production, broadcast. It will result in everyday coverage, interviews, mini-reportages, and reviews published in the form of a live blog administered by the journalists. The international formula of the project (participants from Poland and Germany) together with the wide variety of subjects (the newest films dealing with important current topics) are a perfect background for forming an intercultural dialogue.

Rolf Teigler

Rolf_Teigler

Urodzony w 1957. Ukończył Deutsche Film und Fernsehakademie w Berlinie. Przez wiele lat pracował jako autor, reżyser i producent filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych oraz reklam. W wielu szkołach filmowych prowadzi zajęcia z pisania scenariuszy i reżyserii. Od 2012 roku jest odpowiedzialny za studia licencjackie na kierunku telewizja i film w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie. Do jego głównych zainteresowań należy odnajdywanie nowych i innowacyjnych form narracji w zdigitalizowanym świecie filmowym.

ENG. Born 1957, graduated from Deutsche Film und Fernsehakademie, Berlin. For many years he worked as author, director and producer for documentaries, short films and commercials. He has been a lecturer for script writing and directing in different film schools and media classes. Since 2012 he is responsible for the BA in Television and film at DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences in Berlin. His main interest is finding new and innovative forms of narration in the digitalised film world.

Michael Beuthner

Beuthner

Urodzony w 1967. Od lat zajmuje się koordynacją i zarządzaniem na kursach magisterskich i licencjackich z dziennikarstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa. Ceniony wykładowca dziennikarstwa praktycznego i public relations, posiada doświadczenie w pracy nad projektami medialnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także w dziedzinie kreatywnego pisania. Autor licznych książek i artykułów. Główne aspekty jego wykładów to dziennikarskie formy ekspresji, wzorce dziennikarskie, techniki pracy w mediach oraz narzędzia komunikacji. Odpowiada za studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie.

ENG. Born 1967, longtime coordinator and manager of Bachelor- and Master-courses in journalism, cultur- and media studies, proven lecturer for practical journalism and public relations, experience in concepts for national/international mediaprojects and creative writing. Author of numerous articles and books. Key aspects of lectures are journalistic form of expression, journalistic role models, working techniques in media, and instruments of communication. He is responsible for the BA in Journalism at DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences in Berlin.

Klaus Dörries

doerris

Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na Wyższej Szkole DEKRA w Berlinie na Wydziale Montażu i Postprodukcji oraz Historii Filmu. Jest także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.

ENG. Klaus Dörries was born in Düsseldorf, studies at the Berlin University of the Arts (UdK). He works as an independent publisher and director, and also as associate professor at DEKRA Academy in Berlin (faculties of film editing and post-production, and history of film). He also writes for the cultural section of Rias-TV.

DEKRA Hochschule für Medien

DekraBudynek

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Berlinie – oferuje trzy ścieżki edukacyjne: telewizja i film, emisja i dziennikarstwo internetowe, oraz zarządzanie mediami. Wszyscy studenci kończą szkołę, uzyskując dyplom licencjacki. Zarówno wykłady, jak i kadra profesorska są głęboko zakorzenieni w przemyśle medialnym, studenci mogą więc korzystać z ich osobistych sieci kontaktów, doświadczenia i znajomości tej branży. DEKRA Hochschule für Medien wymaga od swoich studentów i kadry wysokiej etyki pracy, zaangażowania i dodatkowych aktywności, co umożliwia rozwój swojego potencjału, talentu i osobowości. Obecnie studenci tworzą prace medialne i naukowe dotyczące trzech głównych tematów: zdrowia, zmian klimatycznych i ICT w Afryce. Partnerami szkoły są instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, wytwórnie filmowe, a także stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa.

ENG. University of Applied Sciences located in Berlin – offers three courses of study in Television and Film, Broadcast / and Online- Journalism and Media-Management. All 360 students graduate with a certified Bachelor of Arts degree. Lectures and professorial staff are deeply grounded in the media industry and students benefit from personal networks, experience and knowledge of new developments in the industry. DEKRA Hochschule für Medien expects a high quality work ethic, engagement and extra-curricular activities from students and faculty to facilitate the development of individual potential, talents and personalities. At the moment students produce media and scientific works for three main agendas: health, climate change and ICT in Africa. Cooperationpartners are scientific institutes, NGOs, film production companies, broadcasting and publishing companies.

Projekt wsparty jest przez Gminę Miasto Szczecin.

ur_kolorzd_miasta__podpisSponsorem projektu jest TFA Trainings- und Fortbildungsakademie.

tfa

Organizatorzy.

instytut_filologi_germaskiej_uniwersytetu_szczeciskiego_logoDekraLogostowarzyszenie_officyna_210x100_jpg

Reklama